Ako pracujeme v ABA centre?

Každé dieťa je jedinečné a prichádza so svojou úrovňou zručností a deficitov, každé má iné problémy a silné stránky. Správanie detí je potrebné určitým spôsobom meniť. Aby upustili od problémových prejavov, od nefunkčného, nebezpečného alebo rušivého správania - aby sa namiesto toho učili želanému správaniu: nácviku funkčnej reči alebo inej formy komunikovania, nácviku očného kontaktu, imitácie, hrových zručností, budovaniu sociálnych zručností, porozumeniu inštrukciám a ich bezproblémovému vykonaniu, pomenovaniu predmetov v okolí, triedeniu a priraďovaniu prvkov, rozvoju vizuálnych a motorických zručností, riešeniu úloh, zábave s knižkami a tvoreniu, nácviku sebaobsluhy, behaviorálnym zručnostiam: čakať, striedať sa pri hre, akceptovať NIE, vydržať pri aktivite, odovzdať obľúbený predmet, ukončiť činnosť, akceptovať presuny...atď.

Keď nás rodič kontaktuje mailom alebo kontaktným formulárom, pozveme ho do ABA centra na osobné stretnutie, bez dieťaťa. Pozrie si priestory, porozprávame sa o dieťati, vysvetlíme si, ako spolupráca prebieha, prejdeme si najdôležitejšie body Zmluvy o spolupráci. Toto stretnutie trvá cca 1 - 1,5 h

Ak sa rodič rozhodne pre spoluprácu, na najbližšom stretnutí podpíšeme Zmluvu, kde určíme rozsah a podmienky spolupráce. Pred začiatkom terapií ešte prebehne vyplnenie Vstupného formuláru (cez Skype alebo telefonicky) a Pozorovanie dieťaťa. Dieťa pozorujeme doma a/alebo v škôlke po dobu min. 1 hodiny a rodič dostane z pozorovania správu a spätnú väzbu, kde už vieme poradiť prvé tipy, ako sa k dieťaťu správať, a ako nie.

 

Takto vzniknú najdôležitejšie oblasti správania, kde treba zasiahnuť, aby sa znížilo, aj oblasti zručností, ktoré treba zvýšiť. Dieťa bude mať vypracovaný behaviorálny plán, ktorého jednotlivé zložky s rodičom budeme konzultovať a budeme ho učiť jednotlivé procedúry učenia.

Terapie medzitým môžu začať:  Vznikne behaviorálny plán s konktrétnymi cieľmi na učenie, v zmysluplnom poradí. Od začiatku budeme pracovať aj na problémovom správaní, určíme priority a systematicky budeme problémové správanie znižovať. Dieťa bude dochádzať do ABA centra a bude s ním pracovať zaškolený ABA inštruktor. Aj rodič dostane výcvik, ako pracovať s dieťaťom doma. Vedieme rodičov k tomu, aby celému systému rozumeli a pracovali správne, rýchlo, hravo, efektívne. 

Veľmi dbáme na GDPR, dieťa je všade vedené len pod krstným menom, príp. prvým písmenom priezviska.

Takisto bezpečnosť je veľmi dôležitá, ABA inštruktor je so svojím dieťaťom non-stop a venuje mu plnú pozornosť. ABA centrum je čo najlepšie zabezpečené proti možnému úrazu.